Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Kết quả thử nghiệm kiểm tra nước uống tinh khiết và hàm lượng khí CO2 có trong chai nước khoáng có ga.


Năng lực kỹ thuật chính
 • Thử nghiệm nước (nước uống, nước sinh hoạt, nước ngầm)
 • Thử nghiệm chất thải rắn, lỏng, khí 
 • Thử nghiệm các loại khí tinh khiết 
 • Thử nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm
 • Xác định hoạt độ phóng xạ trong các loại nông sản, thực phẩm, nước
 • Phân tích các loại mẫu phục vụ cho đánh giá về môi trường…
Phương pháp thử nghiệm
TCVN, APHA, FDA, FAO, DIN, AOAC,…
Thiết bị chính
 • Máy quang phổ tử ngoại-khả kiến (UV-Vis)
 • Máy quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)
 • Máy quang phổ phát xạ plasma(ICP-OES)
 • Máy sắc ký khí (GC)  
 • Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC/MS, ECD)
 • Máy sắc ký khí ghép khối phổ với kỹ thuật thời gian bay (GC/MS-TOF)
 • Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
 • Máy đo hoạt độ phóng xạ alpha, beta
 • Các thiết bị thử nghiệm nước (BOD, độ dẫn điện, pH, độ đục, Jar test…).

       


Đăng nhận xét